โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ITA อบต.บ้านถ่อน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 
  รายงานการจัดซืั้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567     การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน มีนาคม 2567     คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
 
 
   


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อนช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) รายนายวฑัญญู เหาะเหิน บ้านโคกเจริญ หมู่ 10...

นายศักดิ์กรินทร์ ทุมมารักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการน้ำเสียในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567...

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์...


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อนช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) รายนายวฑัญญู เหาะเหิน บ้านโคกเจริญ หมู่ 10...

นายศักดิ์กรินทร์ ทุมมารักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการน้ำเสียในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567...

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์...

กองคลังออกสำรวจภาษี หมู่ที่ 5 , 7...

ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพการสานกระบุงด้วยเส้นหวายเทียมและเส้นหวายแท้ของชมรมผู้สูงอายุ อบต.บ้านถ่อน...

วันนี้ เวลา 08.00 น. นายศักดิ์กรินทร์ ทุมมารักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ...
 
 
1 มี.ค. 2567 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน มีนา...
14 ก.พ. 2567 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2566
1 ก.พ. 2567 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน กุมภ...
26 ม.ค. 2567 ประกาศโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บ้านถ่อน
23 ม.ค. 2567 ประกาศ อบต.บ้านถ่อน ช่องทางการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
23 ม.ค. 2567 ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับชำระภาษี
19 ก.พ. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1
29 ม.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปหมู่ 2
30 พ.ย. 2566 ประกาศผู้เสนอราคาซ๋อมแซมถนนลูกรักหมู่ 1-หมู่ 10
8 พ.ย. 2566 ติดประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2567
2 ต.ค. 2566 แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2567
9 มิ.ย. 2565 รายงานประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2565
28 มิ.ย. 2562 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ...
28 มี.ค. 2562 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2561
10 ม.ค. 2562 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับธันวาคม 2561
25 ต.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 334296 คน