โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ITA อบต.บ้านถ่อน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 
  รางานการประชุมสภา อบต.บ้านถ่อน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2567     นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567      
 
 
   


การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567...

กิจกรรม ๕ ส. BIG CLEANING DAY ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2567...


การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567...

กิจกรรม ๕ ส. BIG CLEANING DAY ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2567...

การจัดพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี...

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน ประจำปี 2567...

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ บายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักเรียนเก่าและนักเรียนใหม่ รดน้ำดำหัวในวันปีใหม่ไทย 2567...
 
 
6 มิ.ย. 2567 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25...
6 มิ.ย. 2567 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามั...
31 พ.ค. 2567 เรียกประชุมสภา อบต.บ้านถ่อน ประจำปี 2567 สมัยสามัญ สมัยที่ 2
3 เม.ย. 2567 ประกาศ อบต.บ้านถ่อน รายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองสะสม ณ วันวันสิ้นเดือน ม...
27 มี.ค. 2567 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน เมษา...
21 มี.ค. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต...
5 มิ.ย. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สา...
19 ก.พ. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1
29 ม.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปหมู่ 2
30 พ.ย. 2566 ประกาศผู้เสนอราคาซ๋อมแซมถนนลูกรักหมู่ 1-หมู่ 10
8 พ.ย. 2566 ติดประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2567
9 มิ.ย. 2565 รายงานประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2565
28 มิ.ย. 2562 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ...
28 มี.ค. 2562 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2561
10 ม.ค. 2562 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับธันวาคม 2561
25 ต.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 344787 คน