วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยนนทวัฒน์ ช่วงที่ 2 บ้านถ่อน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง เก้าอี้สำนักงาน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางเสกสรร - ชลประทาน - ห้วยวังเดือนห้า บ้านหนองบัวแพ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางนางคูณมี มิ่งมิตรวัน - นายสมาน อุ่นอก บ้านหนามแท่งใหญ่ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้ารางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด สายทางดารุณ ศรีสว่าง - นางหอมจันทร์ บ้านหนามแท่งใหญ่ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นต์ งาน พช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดสำเร็จรูป สายทาง ณรงค์ โยธาการ - สำลี นามไทสงค์ บ้านหนามแท่งน้อย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง กองช่าง เครื่องตัดคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง