โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ITA อบต.บ้านถ่อน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

   
  นางดารุณี   เหมะธุลิน  
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน

โทร.095-8299162   

 
   
  นางรักษิณาพร  พันทอง  
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 087-8572488

 
นางสาวพุทธพร  โพธิ์ชาเนตร นางพีรกานต์  ทองศิลา นายยุทธนา สิทธิรัตน์ ณ นครพนม นายอภิสิทธิ์  ศิริขันธ์

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร.085-7597243   

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร.089-3763654

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.094-2914656

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

โทร.093-3284447   

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 347833 คน