โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ITA อบต.บ้านถ่อน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 สภา อบต.

นางจิรัชญา  อุ่นอก

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 080-8392815 , 094-9502890

นางพระยา  แปไทสงค์ นางดารุณี  เหมะธุลิน

 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 086-2269800

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.095-8299162 

นางพระยา  แปไทสงค์ นางจิรัชญา  อุ่นอก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1

โทร. 086-2269800

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2

โทร. 080-8392815 , 094-9502890

นายโกสน มูลมี นายทองจันทร์  มาลา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3

โทร. 089-1297772

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4

โทร. 092-6321362

นายสมนึก  คมประเสริฐ นางรัตติญา ชนะมินทร์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5

โทร. 093-3029751   

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6

โทร. 080-1801877   

นายบุญกอง  ชัยเดช นายรุติกรณ์  ชำนิงาน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7

โทร. 089-5761956

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8

โทร. 065-0833227

นายนิยม  พรมอินทร์ นายสุทิวัส  ปัญจรักษ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9

โทร. 081-0484237

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10

โทร. 080-1851812

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 344783 คน