โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 เม.ย. 2564    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 12
  30 ต.ค. 2563    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 10
  1 ต.ค. 2563    นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ปี 2564 16
  24 มิ.ย. 2563    ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563 92
  15 พ.ค. 2563    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 72
  1 เม.ย. 2563    คู่มือการปฏิบัติงาน อบต.บ้านถ่อน 62
  1 ต.ค. 2562    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 76
  1 ต.ค. 2562    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 71
  7 มิ.ย. 2562    หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (การกำหนดโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน) พ.ศ. 2558 101
  7 มิ.ย. 2562    หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล) พ.ศ. 2558 78

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 100229 คน