โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  24 มิ.ย. 2563    ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563 42
  15 พ.ค. 2563    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 28
  1 เม.ย. 2563    คู่มือการปฏิบัติงาน อบต.บ้านถ่อน 24
  1 ต.ค. 2562    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 31
  1 ต.ค. 2562    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 27
  7 มิ.ย. 2562    หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (การกำหนดโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน) พ.ศ. 2558 53
  7 มิ.ย. 2562    หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล) พ.ศ. 2558 42
  7 มิ.ย. 2562    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (การประเมินผลการปฏิบัติงาน) 46
  7 มิ.ย. 2562    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (การย้ายพนักงานส่วนตำบล) 47
  7 มิ.ย. 2562    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 51

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 50161 คน