โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 สภา อบต.

นางจิรัชญา  อุ่นอก

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายถวิล   แสวงชัย

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายศักดิ์กรินทร์  ทุมมารักษ์

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นางพระยา  แปไทสงค์ ว่าง นายวสันต์  ใจธรรม นางจิรัชญา  อู่นอก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 1

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 2

นางรัศมี  คำจันทร์ ว่าง นายสุพิทย์   อาวะระ นายแสงมณี  กรมเกรียว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 4
นายสมนึก  คมประเสริฐ นายสัญญา  บุตรษยา นางรัตติญา  ชนะมินทร์ นายมานิตย์  บรรณการกิจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 6
ว่าง นายถวิล   แสวงชัย นายนรงค์  แสนสาคร ว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 8
นายนิยม  พรมอินทร์ นายศักดิ์กรินทร์  ทุมมารักษ์ นายประยงค์  สานธวงศ์ นายสุทิวัส  ปัญจรักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 9   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมูที่ 10
       
       
   
       
       
                                                                 
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 100225 คน