โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 

   
  นางดารุณี เหมะธุลิน  
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน

 
   
  (ว่าง)  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
นางสาวพุทธพร  โพธิ์ชาเนตร นางพีรกานต์  ทองศิลา นายยุทธนา สิทธิรัตน์ ณ นครพนม นายอภิสิทธิ์  ศิริขันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 100233 คน