โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 เม.ย. 2563    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 31
  16 ธ.ค. 2562    ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส 31
  4 มิ.ย. 2562    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 83
  4 มิ.ย. 2562    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 82
  4 มิ.ย. 2562    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 77
  4 มิ.ย. 2562    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 83
  4 มิ.ย. 2562    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 77
  4 มิ.ย. 2562    มาตรการป้องกันการรับสินบน 80
  4 มิ.ย. 2562    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 74
  31 ต.ค. 2560    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ) 131

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 50185 คน