โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 
  ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อทำความสะอาด     แผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2564     รายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      
 
 
   


การประชุมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ...

ส่งมอบหน้ากากผ้าให้พี่น้องชาวตำบลบ้านถ่อน...

การรับฟังความเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน...


การประชุมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ...

ส่งมอบหน้ากากผ้าให้พี่น้องชาวตำบลบ้านถ่อน...

การรับฟังความเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน...

กิจกรรมโรงเรียนผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

การประชุมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต. บ้านถ่อน...

ประกาศนโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่...

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
 
 
13 ม.ค. 2564 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อทำความสะอาด
5 ม.ค. 2564 เชิญชวนผู้สูงอายุยื่นคำขอรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 256...
23 ธ.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่
2 ธ.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจส่งโครงการ เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากก...
26 พ.ย. 2563 ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญั...
26 ต.ค. 2563 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
29 ส.ค. 2562 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีซล) ขนาด 1 ต...
29 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.7 บ้านหนองบัว...
15 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่อสร้างถนน คสล. ม.10 บ้านโคกเจริญ เส้นที...
15 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่อสร้างถนน คสล. ม.10 บ้านโคกเจริญ เส้นที...
8 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.10 บ้านโคกเจริ...
28 มิ.ย. 2562 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ...
28 มี.ค. 2562 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2561
10 ม.ค. 2562 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับธันวาคม 2561
25 ต.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 73968 คน