โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 
  รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างโรงเรียนบ้านคำเจริญ     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างโรงเรียนบ้านคำเจริญ      
 
 
   


ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการทำงาน พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน...

การประชุม สภา เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ปี 2564...

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ...


ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการทำงาน พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน...

การประชุม สภา เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ปี 2564...

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ...

ส่งมอบหน้ากากผ้าให้พี่น้องชาวตำบลบ้านถ่อน...

การรับฟังความเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน...

กิจกรรมโรงเรียนผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

การประชุมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต. บ้านถ่อน...
 
 
30 เม.ย. 2564 การตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับป...
30 เม.ย. 2564 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564
13 ม.ค. 2564 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อทำความสะอาด
5 ม.ค. 2564 เชิญชวนผู้สูงอายุยื่นคำขอรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 256...
23 ธ.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่
2 ธ.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจส่งโครงการ เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากก...
5 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข...
5 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข...
3 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคสล.สายทางรอบหมู่บ้น หมู่ที่ 6
3 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนุการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนามแท่งน้...
23 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกห้วยวังเดือนห้า
28 มิ.ย. 2562 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ...
28 มี.ค. 2562 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2561
10 ม.ค. 2562 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับธันวาคม 2561
25 ต.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 125627 คน