โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 มิ.ย. 2563    ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 5
  1 มิ.ย. 2563    ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 4
  28 พ.ค. 2563    ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10
  27 พ.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลบ้านถ่อน 8
  22 พ.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน และกำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบในการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 8
  13 พ.ค. 2563    การรับรู้เรื่องยาเสพติด 9
  1 พ.ค. 2563    การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 151
  17 เม.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12
  17 เม.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 7
  17 เม.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 32296 คน