โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 เม.ย. 2564    การตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 โดยสแกน OR Code ในภาพ 23
  30 เม.ย. 2564    สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 26
  13 ม.ค. 2564    ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อทำความสะอาด 74
  5 ม.ค. 2564    เชิญชวนผู้สูงอายุยื่นคำขอรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 60
  23 ธ.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ 63
  2 ธ.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจส่งโครงการ เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 63
  26 พ.ย. 2563    ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 52
  26 ต.ค. 2563    รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 156
  7 ต.ค. 2563    ภาษีป้ายอัตราใหม่ 71
  6 ต.ค. 2563    ประกาศจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 268

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 100248 คน