วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างป้ายสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕.๖๐ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร ตามแบบ อบต.บ้านถ่อน กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองตาล ม.๓-บ.โคกเจริญ ม.๑๐ ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ปริมาณพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตรม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.บ้านถ่อน กำหนด ด้วยวิธีประกวด
29  ก.ย. 2563
จ้างโครงการลงลูกรังปรับภูมิทัศน์สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.บ้านถ่อน กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อตู้บานเลื่อน จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อตู้เอกสาร 2 บาน จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนามแท่งน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปลากัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบกาารณ์เด็กเล็กอายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนามแท่งน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง