วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องปรับอาการแบบแยกส่วน (แบบแขวน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกเจริญ-บ้านหนองตาล บ้านโคกเจริญ หมู่10 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมลำห้วยแม่ม่วน หมู่ 1 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปลากัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนามแท่งน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนามแท่งใหญ่(โสกมะยม)-บ้านคำเจริญ บ้านหนามแท่งใหญ่ หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางนานายสุริยันต์ ใจธรรม-นานางจอมมณี หอมพิทักษ์ บ้านหนามแท่งใหญ่ หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง