วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับ ศพด.บ้านทุ่งปลากัด จำนวน 62 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับ ศพด.บ้านหนองบัวแพ จำนวน 62 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับ ศพด.บ้านโพธิ์ชัย จำนวน 62 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาล หมู่ที่ ๓ - บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร ปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๗๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บ้
15  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนามแท่งใหญ่หมูที่ 2 - บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 5 กว้าง 5 เมตร ยาว 955.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพิื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,777.50 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตาล หมูที่ 3 ถึงบ่้้านโคกเจริญหมู่ที่ 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e
12  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ่อน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร ปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๗๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บ้านถ่อน กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะ
27  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาล ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวแพ ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ยาว ๖๖๓.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ปริมาณดินขุด ๕๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านหนามแท่งน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง