โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ITA อบต.บ้านถ่อน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน โดย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน  ลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของครัวเรือน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน ในการติดตามขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำยังขยะเปียกลดโลกร้อน เป็นไปอย่างถูกวิธี ต่อเนื่อง เกิดเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน