โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ITA อบต.บ้านถ่อน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


เมื่อวันที่.15...เดือน .มกราคม...พ.ศ..2567...องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน ได้ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ


เมื่อวันที่.15...เดือน .มกราคม...พ.ศ..2567...องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน  ได้ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน  ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน..51.....คน เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ โดยมีนายศักดิ์กรินทร์  ทุมมารักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2565  และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน  และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ

รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรมเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลภาครัฐ