โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการทำงาน พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน


วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางดารุณี เหมะธุลิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน ประชุม ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันวางแผน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน  และได้ปรึกษาหารือแนวทางการทำงาน พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อ