โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.banthonswd.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


                เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา  13.00 น. ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน ได้จัดโครงการโครงการ/กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างความโปร่งใส  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน  อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ซึ่ง นางดารุณี  เหมะธุลิน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน  เป็นประธานในโครงการ/กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างความโปร่งใส  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน  อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ อาคารห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน ชั้น 2                     

                   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต และสามารถคิดแยกแนะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมได้  เพื่อดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจของหน่วนงาน  ภายใต้แนวคิดต่อต้าน การทุจริต  โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของ อบต.บ้านถ่อน มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต